Godkjenning av spesialister fra EU/EØS-land

Leger og tannleger med spesialistgodkjenning fra annet EU/EØS-land eller Sveits kan søke om konvertering til norsk spesialistgodkjenning.

Regelverk

Leger og tannleger med spesialistgodkjenning fra annet EU/EØS-land eller Sveits kan søke om konvertering til norsk spesialistgodkjenning (automatisk annerkjennelse),  jf. Forskrift om helsepersonell fra EØS-land og Sveits kapittel 2. Forskriftens vedlegg II punkt 5.1.2 og 5.1.3 for spesialist innen medisin og punkt 5.3.3 for spesialist innen en avgrenset del av de odontologiske fagområder regulerer hvilke spesialiteter dette gjelder. Det er noen spesialiteter fra noen EU/EØS-land som ikke er oppført her og disse er ikke harmoniserte. I Altinn vil du da ikke få mulighet til å krysse av "ja" under at du ønsker konvertering. Dette gjelder for Norges del følgende spesialiteter:

 • Akutt- og mottaksmedisin
 • Bryst- og endokrinkirurgi
 • Medisinsk genetikk
 • Onkologi
 • Rus- og avhengighetsmedisin
 • Endodonti
 • Kjeve- og ansiktsradiologi
 • Pedodonti
 • Periodonti
 • Oral protetikk

Se EØS-forskriften: Spesialistgodkjenning på grunnlag av kvalifikasjonsbevis

Spesialiteter som ikke er oppført i forskriftens vedlegg, og dermed ikke harmoniserte, skal vurderes etter det generelle systemet, jf. EØS-forskriftens kapittel 3. Det skal i slike tilfeller foretas en konkret og individuell vurdering av utdanningen opp mot de norske kravene. For leger som før 1. mars 2019 har jobbet i Norge i en godkjent utdanningsstilling innenfor en legespesialitet (med unntak av akutt- og mottaksmedisin) kan søknaden vurderes opp mot kravene i gammel ordning. Gammel ordning for de forskjellige legespesialiteter finner du her.

For tannleger finnes regelverket her

For disse søkere kan søknadsskjema i Altinn benyttes (se søknadsskjema og veiledning under).

For leger som først kommer til Norge etter 1. mars 2019, og hvor spesialiteten ikke kan konverteres, så skal utdanningen vurderes opp mot kravene i ny spesialitetsstruktur.


Før du søker om spesialistgodkjenning, må du ha autorisasjon til å arbeide som lege eller tannlege i Norge. Har du ikke det, kan du søke om autorisasjon her.

Søknadsskjema og -veiledning

Søknader sendes elektronisk i Altinn. 

Brukerveiledning Altinn: Søknad om spesialistgodkjenning (PDF)

 • Søkere uten norsk fødselsnummer eller D-nummer bruker alternativ innlogging på Altinn. Skannet fargekopi av pass må vedlegges søknaden. 
 • Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.
 • Vedlegg skal sendes i PDF.
 • Bekreftelse på mottatt søknad, eventuelle henvendelser om manglende dokumentasjon og vedtak vil bli sendt til deg i Altinn. 

Vær nøye med utfylling av skjemaene og bruk standardattester, som bidrar til raskere saksbehandling.

Helsedirektoratet behandler enkeltsøknader i den rekkefølge de mottas. Spesialistgodkjenning forutsetter autorisasjon til å arbeide som lege eller tannlege i Norge. Søknader om spesialistgodkjenning kan først sendes inn når autorisasjon foreligger.

Dersom du allerede har
konvertert din spesialistgodkjenning fra og til et annet EU/EØS-land, må du opplyse om dette.

Gebyr

​Alle som søker om spesialistgodkjenning må betale et saksbehandlingsgebyr. Gebyret betales i Altinn når søknaden registreres.

Gebyrsatsen gjelder per søknadsbehandling. Dersom du søker på nytt etter å ha mottatt avslag på søknad om spesialistgodkjenning må du betale nytt gebyr.

Vi gjør oppmerksom på at søknad om spesialistgodkjenning først skal sendes når hele spesialistutdanningen er gjennomført og søknaden er komplett.

Ikke komplette eller for tidlig innsendte søknader kan medføre avslag.

Legespesialister fra EU/EØS

 • Konvertering av hovedspesialitet: 4 500 kr.
 • Konvertering av grenspesialitet: 3 000 kr.

Tannlegespesialister fra EU/EØS

 • Konvertering av spesialistgodkjenning som tannlege: 3 000 kr.

Saksbehandlingstid og -prosess

Helsedirektoratet behandler søknader om spesialistgodkjenning etter helsepersonellovens § 53. Etter denne bestemmelsen skal det foretas en samlet og helhetlig vurdering av utdanningens innhold iht. de krav og regler som gjelder for den aktuelle spesialitet på søknadstidspunktet.  

Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelt lege i spesialisering.

Saksbehandlingstid

 • Spesialistgodkjenning: 4 måneder 
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin: 3 måneder
 • Konvertering fra annet EU/EØS-land: 3 måneder
 • Forlengelse av tilleggstakstperiode (etterutdanning) i allmennmedisin: 2 måneder
 • Spesialistgodkjenning på grunnlag av spesialistutdanning fra utenfor EU/EØS: 7 måneder
 • Spesialistgodkjenning på grunnlag av spesialistutdanning fra EU/EØS som ikke kan konverteres: 7 måneder
 • Søknad om godkjenning av praktisk tjeneste fra utlandet i spesialistutdanningens første del (LIS1): 7 måneder

Saksbehandlingstiden kan bli lenger dersom søknaden mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon. Vær derfor nøye med å kontrollere at søknaden inneholder tilstrekkelig med opplysninger og dokumentasjon før den sendes inn. 

Behandling av søknader

Når søknaden er mottatt sendes det ut et foreløpig svar til din Altinn-konto.

 • Dersom søknaden har mangler vil du bli bedt om å ettersende dokumentasjon. 
 • Når søknaden er komplett vil vilkårene for spesialistgodkjenning vurderes. Ved behov innhentes faglig vurdering hos aktuell yrkesorganisasjon.

Behandling av klage etter avslag på søknad

Dersom du får avslag på din søknad om spesialistgodkjenning, kan du klage på vedtaket.

 • Klage sendes Helsedirektoratet 
 • Frist for å klage er tre uker etter mottatt vedtak
 • Saksbehandlingstiden for klagesaker er inntil 4 mnd. når Helsedirektoratet vurderer klagen:
  - Hvis klagen etterkommes fullt ut, vil du få tilsendt vedtak om spesialistgodkjenning.
  - Hvis vedtaket opprettholdes, sender Helsedirektoratet klagen til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) for videre behandling i Statens helsepersonellnemnd.
 • Statens helsepersonellnemnd behandler klagen og fatter vedtak. Dersom du får medhold sendes avgjørelsen til Helsedirektoratet, som oppdaterer Helsepersonellregisteret.

Først publisert: 17.01.2015 Sist faglig oppdatert: 16.01.2020