Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for barn og unge - andel startet helsehjelp innen 65 dager

Indikatoren viser andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager.

Resultater

I 1. tertial 2020 fikk 99,3 prosent av barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern, startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager. Det er liten økning fra 98,8 prosent i samme periode i fjor. De nasjonale resultatene har ligget rundt 99-100 prosent siden 2015.

Helse Vest RHF har høyest resultat dette tertialet med 100,0 påbegynt innen 65 dager, mens Helse Nord RHF har lavest resultat med 97,4 prosent.

Forbehold ved tallene

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og eventuelle fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet.

Fra og med 2015 er beregningsmetoden for denne indikatoren endret, og resultater før og etter 2015 kan ikke sammenlignes.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

Brudd oppstår når helsehjelpen starter mer enn 65 dager etter at henvisningen er vurdert for barn og ungdom under 23 år med psykisk og/eller rusrelatert lidelse. Målet er ingen fristbrudd ved at alle får helsehjelp innen fristen.

Barne- og ungdomsgarantien er en pasientrettighet, og skal sikre prioritering, slik at pasienter med de mest alvorlige sykdomstilstandene behandles først.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 18.02.2021

Abonner på nytt eller oppdatert innhold

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no