Antibiotika - forbruk av resepter

Indikatoren viser totalt forbruk av antibiotika per 1000 innbyggere per år. Målsetningen er å redusere unødvendig bruk av antibiotika.

Resultater

På landsbasis i 2018 ble det skrevet ut 323,2 resepter med antibiotika per 1000 innbyggere. Dette er en nedgang fra 339 resepter i 2017, og 360 i 2016. Antallet utskrevne resepter med antibiotika har gått betydelig ned siden 2012. På landsbasis var nedgangen på 26,7 prosent i perioden fra 2012 til 2018.

Det er en del variasjon mellom fylkene. I 2018 hadde Østfold fylke flest utskrevne resepter med antibiotika per 1000 innbyggere med 369,7 resepter, mens Troms hadde færrest med 274,0 resepter.

Andelen innbyggere i kommunen som får minst én resept med antibiotika har gått jevnt nedover siden 2012. I 2018 var denne andelen på 19,1 prosent.

Forbehold ved tallene

Tallene er ikke medregnet metenamin (ATC-kode J01XX05).

Tallmaterialet er basert på resepter med komplette, korrekte fødselsnummer, dvs. pasienter hvis legemiddelhistorikk kan følges. Reseptregisteret inneholder en liten andel resepter hvor fødselsnummer enten mangler eller er feil registrert (f. eks. var denne andelen 0,36 prosent i 2014). Tallene må derfor betraktes som minimumstall.

Om indikatoren

Norge skal redusere bruken av antibiotika, bruke legemidlene riktigere, øke kunnskapen om antibiotikaresistens, og være en pådriver internasjonalt i utviklingen av nye antibiotika og vaksiner.

Det er en godt dokumentert sammenheng mellom bruk av antibiotika og forekomst av antibiotikaresistente bakterier. På nasjonsnivå er det en lineær sammenheng mellom penicillinbruk og resistens hos pneumokokker. En reduksjon i total antibiotikabruk vil bidra til å bremse spredning og utvikling av antibiotikaresistens.

Denne indikatoren er i samsvar med regjeringens politiske mål om tretti prosent reduksjon av human antibiotikabruk innen 2020. Det er et mål at Norge skal bli blant de tre landene i Europa som bruker minst antibiotika til mennesker. Gjennomsnittlig forskrivning av antibiotika skal reduseres fra dagens 450 resepter til 250 resepter per 1000 innbyggere per år.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 20.06.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no