Lungekreft - fem års relativ overlevelse

Overlevelsen for pasienter som får diagnosen lungekreft blir stadig bedre. Resultatene viser relativ overlevelse etter lungekreft på nasjonalt, regions-, og helseforetaksnivå.

Resultater

Estimert fem års relativ overlevelse for kvinner som ble diagnostisert med lungekreft i 2018 er 26,0 prosent på landsbasis. Tilsvarende tall for menn er 19,7 prosent. Målsettingen for denne indikatoren er over 20 prosent for begge kjønn. 

For denne indikatoren er estimert fem års relativ overlevelse høyere for kvinner enn for menn. 

For kvinner bosatt i Helse Midt-Norge RHF sitt ansvarsområde og som ble diagnostisert med lungekreft i 2018 var estimert fem års relativ overlevelse 27,9 prosent. Resultatet er lavest for kvinner i regionen som dekkes av Helse Nord RHF, med estimert fem års relativ overlevelse på 24,7 prosent. I Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF sine områder er resultatene henholdsvis 27,2 og 25,5 prosent.

For menn bosatt i Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord sitt ansvarsområde og som ble diagnostisert med lungekreft i 2018 er estimert fem års relativ overlevelse 20,4 prosent. Resultatet er lavest for menn i regionen som dekkes av Helse Sør-Øst RHF, med estimert fem års relativ overlevelse på 19,4 prosent. I helse Vest RHF sine områder er resultatene henholdsvis 19,5 prosent. 

Resultatet for denne indikatoren viser at estimert fem års relativ overlevelse for kvinner med lungekreft oppfyller målet om "over 20 prosent". Dette resultatet gjelder både når man ser på landet under ett, og når man ser på de geografiske områdene som dekkes av hvert av de fire regionale helseforetakene. For menn viser indikatoren at målet nåes hos Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF sitt ansvarsområde, og ikke de øvrige områdene eller på landsnivå.

Forbehold

​​Generelt er det flere faktorer som kan påvirke overlevelsestall og forklare resultatene, blant annet:

  • Faktorer knyttet til svulsten, som utbredelse ved diagnosetidspunkt, histologisk type og svulstens biologiske egenskaper
  • Faktorer knyttet til pasienten selv, som alder, komorbiditet (flere ulike sykdommer samtidig hos samme person), sosial status og etnisitet
  • Faktorer knyttet til helsetjenesten, som kvaliteten av behandlingen som er utført
  • Faktorer knyttet til datakvalitet, som forskjeller i kompletthet i registrering

 

Det er viktig å merke seg er effekten av tidlig diagnose på overlevelsestall. Tidligdiagnose gir lenger tid fra diagnose til død. Hvis kun diagnosetidspunkt endrer seg, og ikke dødstidspunkt, gir det utslag i en kunstig økt nivå for relativ overlevelse.

Metode

Periodetilnærmingen (Brenner H., 2004) er brukt for å beregne relativ overlevelse i en femårsperiode. For å følge utviklingen sammenlignes to ulike perioder. Periodetilnærmingen forutsetter ikke 5 års oppfølgingstid for alle pasienter, og er derfor egnet til å forutsi overlevelsen for nylig diagnostiserte pasienter

Ved beregning av forventet overlevelse er dødelighetsrater for hele landet brukt, oppgitt per kalenderår, alder og kjønn. Tallene er beregnet med 95 % konfidensintervall (usikkerhetsmargin).

Om indikatoren

Stadig flere overlever lungekreft og dette måles ved 5 års relativ overlevelse. Utredningen av lungekreft er blitt mer omfattende med grundigere undersøkelser av både primærsvulst og utbredelse av sykdommen. I tillegg har pakkeforløpene medført større fokus på raskere utredning. Ved å plassere pasienter i undergrupper gjør en riktigere valg med tanke på hvem som skal ha kurativ kirurgi, strålebehandling og/eller medikamenter, og dermed bedrer overlevelsen ytterligere. Nye behandlingsformer øker andelen pasienter som kan motta kurativt rettet behandling. Fremskritt for både kurativ og livsforlengende behandling for pasientgruppen bidrar til økt overlevelse.

Indikatoren viser relativ overlevelse for pasienter med lungekreft når man ser bort fra andre dødsårsaker. Målsetningen er å avdekke endringer i relativ overlevelse for lungekreftpasienter.

Fem års relativ overlevelse etter lungekreft skal være over 20 % for pasienter med lungekreft i Norge. Denne målsetningen gjelder uavhengig av sykdomsutbredelse og hvilken behandling de har fått.

Regionalt helseforetak og helseforetak er definert ut fra pasientens bostedskommune eller bydel og de geografiske områdene som helseforetakene har ansvar for å betjene. Ved å bruke denne definisjonen kan man se bort ifra at noen helseforetak behandler pasienter som har en mer utbredt kreftsykdom enn andre. Dette vil også synliggjøre helseforetakenes "sørge for"-ansvar.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no