Sammen om tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Seks direktorater står sammen om nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge.

Målet med retningslinjen er å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen. Den retter seg mot alle barn og unge med mål om å nå de utsatte.

– Det er så viktig å identifisere utsatte barn og unge som opplever risiko knyttet til oppvekstvillkår, skole, psykisk helse, rus, vold eller annet så tidlig som mulig. Da øker sjansen for å gi tilpasset hjelp og snu en negativ utvikling før problemene får satt seg, sier Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Tverrfaglighet er en nøkkel

Helsedirektoratet har koordinert arbeidet med å utarbeide retningslinjen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Retningslinjen tydeliggjør de ulike sektorenes ansvar for utsatte barn og unge samtidig som den legger vekt på betydningen av tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom sektorene.

– Det nytter ikke å sitte på hver sin tue og se fragmenter av barnets utfordringsbilde, sier Carlsen. – Noe av det viktigste med den nye retningslinjen er å sette ulike sektorer i stand til å jobbe sammen for å se hele barnet og avdekke sammensatte behov for støtte. 

Retningslinjen har 7 anbefalinger hvor:

  • 3 anbefalinger er knyttet til kommunens ansvar i tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge og deres foreldre.
  • 4 anbefalinger er knyttet til ansattes ansvar fra kunnskap til handling i arbeidet med utsatte barn og unge og deres foreldre.

Skal bidra hos ledelse og ansatte

Arbeidet har hatt en bredt sammensatt referansegruppe med representanter fra brukere, kommuner, kompetanse- og forskningsmiljøer for å sikre en god forankring av retningslinjen.

Retningslinjen gir anbefalinger om god praksis og bidrar til å styrke kvaliteten hos ledelse og ansatte i kommunen som jobber med barn og unge.

– Målsettingen er at retningslinjen blir et nyttig verktøy for kommunene i deres arbeid for tidlig oppdagelse, tverrfaglig oppfølging og helhetlig hjelp for utsatte barn og unge. Vi tror og håper at den hjelper de ansatte i kommunene i det spesielt viktige arbeidet de gjør, sier Carlsen.

Les retningslinjen her

Først publisert: 04.12.2019 Sist faglig oppdatert: 04.12.2019