Rapport om e-konsultasjon og triage hos fastlege

Helsedirektoratet har i samarbeid med Direktoratet for e-helse gjort ei utgreiing om e-konsultasjon og triage hos fastlegane.

Rapporten frå Helsedirektoratet omfattar oppsummering av kunnskap, vurdering av behovet til ulike aktørar for triageringsverktøy og forslag til innretting og utprøving av eit triangeringsverktøy.

I rapporten frå Direktoratet for e-helse vert det vurdert kva løysingar som finst i marknaden, og korleis løysingar for triagering kan verte lagt til rette på helsenoreg.no.

Direktorata hatt regelmessig dialog med Legeforeninga, pasient- og brukarorganisasjonar og leverandørar i arbeidet med rapporten.

Det kjem fram i rapporten at det er lite kunnskap både internasjonalt og nasjonalt om bruk av verktøy for triage. På den bakgrunnen vert det foreslått å ha ein pilot på fleire fastlegekontor for å prøve ut verktøy for triagering.

Det vert lagt vekt på å ha ein innleiande konseptfase for å utforme ein prototype saman med fagmiljøet, før vi set i gang med pilotprosjekt.

Dei to direktorata tilrår at eit godt grunnlag for å vurdere eventuelle gevinstar og vidare utprøving vert evaluert av nokon som er utanforståande.

Les heile rapporten frå Helsedirektoratet

Les heile rapporten frå E-helsedirektoratet

Først publisert: 05.12.2019 Sist faglig oppdatert: 05.12.2019