Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det finnes hjelp»

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 01. oktober 2020

Høringsutkast

Høringsutkast til Nasjonale faglige råd: Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det finnes hjelp».

Høringsfrist er 1. juni 2020. Høringssvar merkes med saksnummer 18/26461 og sendes til postmottak@helsedir.no. Dersom koronasituasjonen gjør det vanskelig tidsmessig å gi høringssvar, kan fristen utvides.

Høringsbrev

Helsedirektoratet viser til Prop. 85 S (2017-2018), der det ble bevilget midler for å sette i gang et arbeid med å opprette en hjelpelinje for å forebygge overgrep mot barn. Oppdraget er en oppfølging av Redd Barnas rapport «Hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn» (2017). Rapporten peker på behovet for å belyse ulike modeller for lavterskelløsning/hjelpelinje for personer som har seksuelle følelser for barn.

I tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet for 2019 ble en ytterligere presisering gitt. Helsedirektoratet skal utrede en helhetlig behandlings- og oppfølgingstjeneste til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn. Det vises til Stortingets anmodningsvedtak 797 (2017-2018).

Rapporten «Konseptutredning for et lavterskel og helhetlig behandlingstilbud for personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn» ble levert juni 2019 til Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten anbefalte kriterier for primærmålgruppen og ulike modeller for organisering av et helhetlig helsetilbud. Tilbakemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet var at Helsedirektoratet skulle gå videre med utvikling av anbefalte modell 3 i konseptrapporten. Ett av deloppdragene her ble utvikling av Nasjonale faglige råd for utredning og behandling av primærmålgruppen.

En arbeidsgruppe ledet av Helsedirektoratet, bestående av sentrale norske forskere og klinikere har bistått i utviklingen av de faglige rådene. Kunnskapsgrunnlaget på fagområdet er begrenset. Behandlingstilnærmingen «Det finnes hjelp», er basert på behandlingsguiden «Stand Strong, Walk Tall: Prehabilitation for a Better Future», utviklet på New Zealand, og tilpasset norske forhold i samarbeid mellom arbeidsgruppen og Sarah Christofferson, University of Canterbury, og Gwenda Willis, University of Auckland. Professor Stephen Hart, Simon Fraser University, Canada, gjesteprofessor, UiB, Norge, har i samarbeid med arbeidsgruppen utarbeidet «Triage for skadelig seksuell adferd risiko», som beslutningsstøtte ved bekymring for risiko. Brukerrepresentanter har bistått arbeidet i hele prosessen. 

Høringsinnspill

Helsedirektoratet ønsker nå innspill på utkast til Nasjonale faglige råd: Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det finnes hjelp». Høringsinstansene inviteres særlig til å komme med synspunkter på:

  • Er det behov for flere råd (enten om andre temaer, eller mer spesifikke om de temaene som er berørt)?
  • Har rådene ønsket detaljeringsgrad?
  • Er begrepsbruken dekkende og gjennomgående konsistent?
  • Innspill til de spesifiserte kompetansekravene?
  • Kapittel 2: Lavterskeltjenesten - En problemstilling er at helsepersonell i lavterskeltjenesten, som kun skal gi råd/veiledning på generelt nivå, kan komme i grenseovergangen til å yte helsehjelp. Ønsker innspill på hvordan tydeliggjøre skillet mellom generell rådgivning og helsehjelp.
  • Kapittel 3: Utredning – innspill til valg av utredningsområder.
  • Kapittel 6: Oppfølging etter avsluttet behandling – innspill på organisering av oppfølging.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å legge frem høringsforslaget for berørte underinstanser, virksomheter, mv.

Høringsinstanser

Barneombudet
Den norske legeforening
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Institutt for klinisk sexologi og terapi
Kriminalomsorgsdirektoratet
Mental helse
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
Norsk psykologforening
Politidirektoratet
Pårørende i oslo ressurssenter for psykisk helse (PIO)
Redd Barna
RVTS Midt - regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
SIFER Sør-Øst - sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri - nasjonalt kompetansenettverk
SIFER Vest - sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri - nasjonalt kompetansenettverk
SIFER Nord - sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri - nasjonalt kompetansenettverk
St. Olavs hospital HF
Rådet for psykisk helse
Wayback Bergen - stiftelsen livet etter soning
Preventell, ANOVA Karolinska universitetssjukehus
Pårørendealliansen
Norsk psykiater forening
SANKS (Samisk nasjonal kunnskapstjeneste – psykisk helse og rus)

Kontakt

Martin Sjøly: Martin.Sjoly@helsedir.no

Først publisert: 03.04.2020 Sist faglig oppdatert: 03.04.2020