Assistert befruktning med donorsæd

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: ikke avklart

Høringsinnspill

Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på rundskrivet som helhet og på de enkelte punktene i høringsutkastet.

Vennligst send høringssvar via skjema for høringsinnspill (DOCX).

Skjemaet sendes på e-post til postmottak@helsedir.no med vår referanse «19/44604 – Revisjon av veilederen om assistert befruktning med donorsæd».

Høringsfrist: 1. november 2020.

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastet til Rundskriv om assistert befruktning med donorsæd.

Rundskrivet utgis i elektronisk format.

Du kan skrive ut høringsutkastet, eller lagre det som PDF. Se lenke nederst på siden.

Høringsbrev

Endringene gjelder i hovedsak rutiner for registrering av sæddonorer i det sentrale sædgiverregisteret som følge av at Helse Fonna i desember 2018 sa opp avtalen med Helsedirektoratet om drift av det sentrale sædgiverregisteret. Helsedirektoratet overtok ansvaret for registeret i 2019, og utviklet en ny registreringsordning. Helsedirektoratet har i brev orientert aktuelle virksomheter om endringene.

Rundskrivet er også oppdatert med noen endringer som følge av Stortingets vedtak til bioteknologiloven våren 2020. Endringer i rundskrivet som følge av at eggdonasjon blir tillatt fra 1. januar 2021, vil sendes på egen høring.

Det er videre flere endringer i struktur og form som skal gjøre rundskrivet mer brukervennlig.

Vi har i startfasen av arbeidet med oppdateringen mottatt overordnede innspill fra brukerne, både til rundskrivet som helhet og rundskrivet per kapittel.

Når rundskrivet er ferdigstilt, vil vi starte arbeidet med revisjon som følge av Stortingets vedtak til bioteknologiloven våren 2020 som innebærer at eggdonasjon blir tillatt fra 1. januar 2021. 

Bakgrunn og formål

Rundskrivet gir retningslinjer for rekruttering av donorer, og bruk, lagring, anskaffelse og import av donorsæd til assistert befruktning.

Rundskrivet skal bidra til god og enhetlig praksis både i virksomheter som rekrutterer sædgivere og lagrer donorsæd, og i virksomheter som tilbyr assistert befruktning med donorsæd.

Målgrupper

Rundskrivet retter seg mot norske sædbanker som rekrutterer sæddonorer og lagrer sæd, og mot virksomheter som bruker, anskaffer og importerer donorsæd til assistert befruktning. 

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring, og alle er velkommen til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes de som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill.

 • Helse Fonna, Haugesund fertilitetssenter
 • Oslo universitetssykehus HF, Reproduksjonsmedisinsk avdeling, Rikshospitalet
 • Sykehuset Telemark HF, Fertilitetsavdelingen Sør
 • Haukeland universitetssjukehus, Seksjon for assistert befruktning
 • St. Olavs Hospital, Fertilitetsseksjonen
 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Fertilitetspoliklinikken
 • Livio, IVF-klinikken Oslo
 • Caruso AS, Fertilitetssenteret
 • Klinikk Hausken
 • Medicus AS              
 • Spiren fertilitetsklinikk
 • Artemis gynekologiske senter AS
 • Statens helsetilsyn
 • Bioteknologirådet
 • Norsk gynekologisk forening
 • Helse Nord RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Ønskebarn

Kontakt

For spørsmål ta kontakt med

Eva Elander Solli

Eva.Elander.Solli@helsedir.no

 

Først publisert: 25.09.2020 Se tidligere versjoner